PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE

Procedury przeciwepidemiczne obowiązujące w Samorządowym Przedszkolu nr 75
w Krakowie przy ul. Grottgera 28 w Krakowie


opracowane w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie atr.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

I Rodzice

1.Do przedszkola rodzic przyprowadza tylko zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na zakażenie ( katar, kaszel, czerwona śluzówka oka …)
2.Dziecko przed przyjściem do przedszkola ma zostać poddane pomiarowi temperatury w domu.
3.Do placówki zostaną przyjęte tylko te dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka w warunkach reżimu sanitarnego (załącznik nr 1-oświadczenie rodzica).
4.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola i odbierający jest osobą zdrową, która nie miała kontaktów z zarażonymi Covid – 19.
5.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej dziecko
zostaje w domu.
6.Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki ma mieć zasłonięte nos i usta maseczką oraz założone rękawiczki ochronne. Rodzic przed wejściem do przedszkola dezynfekuje sobie ręce . ( instrukcja GIS załącznik nr 2).
7.Rodzic lub jedna osoba na stałe wyznaczona przez rodzica przyprowadza dziecko
do przedszkola w określonych godzinach(……) zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego.
8.Rodzic ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszący 1,5 metra.
9.Po wejściu do placówki na stałe dyżurująca osoba mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym(rodzic w oświadczeniu wyraża zgodę na kilkukrotny pomiar temperatury podczas pobytu dziecka w przedszkolu) .
10.W przypadku pomiaru powyżej 37,5 C dziecko nie zostaje przyjęte do placówki ,
a rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować dyrektora placówki o dalszym samopoczuciu dziecka.
11.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do przyniesienia rzeczy na zmianę w zabezpieczonej torbie.
12.Zgodnie z wytycznymi w przestrzeni wspólnej - na powierzchni 15 m2 może znajdować się 8-ro Dorosłych z dzieckiem
13.Dziecko odbiera osoba dyżurująca w szatni i odprowadza na salę
pod opiekę nauczyciela grupy.
14.Jeżeli w czasie pobytu dziecko zagorączkuje zostaje izolowane w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu.
15.Rodzic bezzwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie o pilnej konieczności odebrania dziecka z przedszkola .
16. Wskazane jest ,aby w miarę możliwości dziecko z przedszkola odbierały te same osoby.
17.Obowiązkiem rodziców jest uaktualnienie wcześniej podanych numerów telefonów.
18.Rodzic jest zobowiązany do utrzymywania swojego telefonu w gotowości, aby w razie konieczności natychmiast odebrać telefon z przedszkola (nauczyciele będą telefonować z przedszkolnego aparatu telefonicznego, a rodzice powinni mieć zapisany numer telefonu do przedszkola w swojej komórce)
19.Rodzice w domu mają przeprowadzić pogadankę dotyczącą unikania kontaktów z rówieśnikami i zachowaniu zasad higieny.
20.W miarę możliwości zaleca się aby dziecko przebywało w godzinach pracy grupy do której uczęszcza.
II Dziecko

1.Dziecko do placówki przychodzi bez cech chorobowych.
2.Nie przynosi ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów i zabawek
3.Na terenie sali wykonuje polecenia nauczyciela z zachowaniem reżimu sanitarnego odległość od innych dzieci, osób dorosłych, forma zabawy, informowanie o złym samopoczuciu.
4.Przestrzeń wyznaczona dla jednego dziecka nie może być mniejsza niż 1,5metra kwadratowe. (pomieszczenie sali bez sprzętów szafki, stoliki, materac etc.)
5.Ze względu na brak pomieszczeń sanitarnych w bezpośrednim kontakcie sal, woźna oddziałowa będzie kontrolowała pobyt dziecka na terenie sanitariatów – korzystanie w sposób określony reżimem sanitarnym.
6.Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu będzie objęte w miarę możliwości opieką dwóch nauczycieli na stałe przydzielonych do danej grupy ( system zmianowy pracy)
7.W momencie wystąpienie gorączki lub niepokojących objawów dziecko zostaje odprowadzone do pomieszczenia izolacji, gdzie oczekuje na przyjście rodziców.
8.Rodzic po kontakcie telefonicznym niezwłocznie jest zobowiązany odebrać dziecko z pomieszczenia izolacji .Rodzic z dzieckiem ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym i poinformować placówkę o diagnozie w celu dalszych czynności.

III Nauczyciel

1.Nauczyciele w miarę możliwości pracują na stałe z daną grupą.
2.Nauczyciel jest zabezpieczony przed zakażeniem ( rękawiczki, fartuch, maseczka jednorazowa, przyłbica)
3.Nauczyciele zachowują między sobą dystans społeczny w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 metra.
4.Nauczyciel w ciągu dania wietrzy salę co godzinę i stara się w miarę możliwości przeprowadzić ćwiczenia ruchowe z zachowaniem reżimu sanitarnego
5.Nauczyciel nie przychodzi do pracy w momencie, kiedy sam poczuje się źle.
6.Informuje o tym fakcie telefonicznie pracodawcę. Nauczyciel mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym przed wejściem do grupy a następnie po wyjściu z grupy.
7.Nauczyciele przebierają się w wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu ( instrukcja zakładania maseczki, instrukcja zakładania rękawiczek załącznik nr 3,4)
8.Nauczyciel odprowadza gorączkujące dziecko do pokoju izolacji, gdzie zostaje pod opieka personelu obsługi z zachowaniem odległości społecznej
9.Nauczyciel przed każdym wyjściem do ogrodu przypomina o zasadach przebywania na jego terenie z zachowaniem reżimu sanitarnego
- przebieranie się
- ustawianie w miarę możliwości w bezpiecznej odległości.
- wychodzenie z placówki w miarę możliwości w bezpiecznej odległości.
- zabawy na terenie ogrodu w miarę możliwości w bezpiecznej odległości.
- ustawianie się na umówiony sygnał w miarę możliwości w bezpiecznej odległości.
12.Nauczyciel przed każdym powrotem z ogrodu przypomina o przestrzeganiu
zasad reżimu sanitarnego
- po powrocie z ogrodu dziecko w szatni przebiera się samodzielnie
- następnie grupa udaje się do łazienki dzieci idą w określonej odległości
- do łazienki wchodzą dzieci czwórkami czuwa nad grupą personel obsługi .Przedszkolowo.pl logo